Algemene voorwaarden Twente Wood

TWENTE WOOD ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap “TWENTE WOOD PRODUCTIE B.V.” gevestigd te Haaksbergen.

Algemeen
1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die enige opdracht aan Twente Wood geeft. Onder Twente Wood wordt verstaan: de besloten vennootschap Twente Wood Productie B.V., gevestigd en kantoor houdende te Haaksbergen aan de Textielstraat 6.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten en aanbiedingen van Twente Wood of producten welke door Twente Wood worden geleverd aan opdrachtgever welke komen van een leverancier van Twente Wood. Op verzoek van de opdrachtgever stuurt Twente Wood deze algemene voorwaarden schriftelijk toe. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde voor inzage beschikbaar voor opdrachtgever op de website van Twente Wood.

1.3. Door het plaatsen van een bestelling door opdrachtgever aan Twente Wood geeft opdrachtgever te kennen akkoord te zijn met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Twente Wood behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen, al dan niet tussentijds.

1.4. Twente Wood garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5. Twente Wood is steeds gerechtigd een aangenomen opdracht geheel of gedeeltelijk door een of meerdere andere ondernemingen te doen c.q., laten uitvoeren.

Offertes
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een offerte is voor Twente Wood pas bindend indien opdrachtgever de offerte onvoorwaardelijk heeft aanvaard en Twente Wood vervolgens aan opdrachtgever de tot stand gekomen overeenkomst heeft bevestigd, al dan niet door een orderbevestiging.

2.2. Uitgebrachte offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of is aangegeven door Twente Wood.

2.3. Onverminderd het bepaalde in 2.1. bestaat bij samengestelde prijsopgaven of bij offertes die meerdere zaken en/of meerdere diensten en/of meerdere werkzaamheden betreffen geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van het geoffreerde tegen slechts een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte door aanvragen/opdrachtgever, behoudt Twente Wood zicht het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Hier kunnen door aanvragen/opdrachtgever geen rechten worden ontleend en reclamaties door aanvrager/opdrachtgever worden niet geaccepteerd.

2.5. Mondelinge toezeggingen aan opdrachtgever verbinden Twente Wood slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever.

2.6. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van calculatie aan de aanvrager in rekening worden gebracht.

2.7. Een opdracht bindt Twente Wood eerst nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering er van is begonnen.

2.8.1. Indien en voor zover Twente Wood zaken, materialen, modellen of monsters heeft getoond aan opdrachtgever strekken deze slechts als voorbeeld c.q. aanduiding, zonder dat de uiteindelijk te leveren zaken daaraan dienen te beantwoorden. Ten aanzien van getoonde foto’s, andere afbeeldingen en gegeven omschrijvingen in bijvoorbeeld prijscouranten, catalogi, et cetera, geldt dat deze ook slechts als voorbeeld c.q. aanduiding strekken. Twente Wood is niet gebonden aan in offertes, prijscouranten, catalogi, et cetera, voorkomende kennelijke vergissingen noch is Twente Wood aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schades.

2.8.2. Het gebruik van alle door Twente Wood in offertes, prijscouranten, catalogi, et cetera gebruikte foto’s, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, is alleen aan Twente Wood voorbehouden. Het verstrekken van foto’s, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, door Twente Wood aan opdrachtgever geschiedt bij wijze van presentatie/voorbeeld c.q. aanduiding en heeft niet tot doel de exclusieve rechten van Twente Wood ten aanzien van die foto’s, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, geheel of ten dele prijs te geven.

2.9. Alle in offertes, prijscouranten, et cetera, genoemde prijzen gelden als inclusief omzetbelasting en exclusief kosten voor opslag, transport en emballage.

Wijzigingen in de opdracht
3.1. Twente Wood is niet verplicht om, nadat Twente Wood een opdracht heeft bevestigd, wijzigingen in de uitvoering daarvan door te voeren. Worden door de opdrachtgever verlangde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor fouten in de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van alleen opdrachtgever. Kosten of prijsverhogingen veroorzaakt door wijzigingen, van welke aard dan ook, in de oorspronkelijk opdracht worden in rekening gebracht aan opdrachtgever.

Eigendommen van opdrachtgever
4.1. Ten aanzien van eigendommen van opdrachtgever die aan Twente Wood zijn toevertrouwd ter bewaring, gebruik, bewerking en/of verwerking zal Twente Wood dezelfde zorg aanwenden die zij voor eigen zaken aanwendt.

4.2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde houdt opdrachtgever zelf het risico met betrekking tot bedoelde eigendommen. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor adequate verzekering zorg te dragen.

Transport; risico’s
5.1.
De door opdrachtgever gekochte c.q. bestelde zaken zijn voor risico van opdrachtgever vanaf het moment dat deze zaken voor transportverzending naar opdrachtgever de opslagruimte(s) van Twente Wood verlaten of anderszins worden vervoerd naar opdrachtgever, ook indien Twente Wood (al dan niet met eigen middelen) het transport/de verzending verzorgt.

5.2. Het risico met betrekking tot de door Twente Wood voor opdrachtgever op afroep of te leveren zaken is voor opdrachtgever zodra de zaken in c.q. op de opslagruimte(s) van Twente Wood ten behoeve van opdrachtgever wordt gehouden.

5.3. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wenst te zien, dan cliënt opdrachtgever zelf voor adequate verzekering zorg te dragen.

5.4. Het aannemen van de zaken door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu geldt als bewijs dat de zaken in goede staat en in voldoende hoeveelheid zijn afgeleverd. Wanneer de zaken door of vanwege Twente Wood zijn geleverd en de opdrachtgever beschadigingen aan het geleverde opmerkt, dan brengt opdrachtgever Twente Wood hiervan terstond – in ieder geval binnen 24 uur na de levering – op de hoogte te stellen. Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken dan worden door Twente Wood geen reclamaties omtrent beschadigingen meer aanvaard. Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voor rekening van Twente Wood, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

Afname, aflevering, leveringstermijnen
6.1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen dan wel direct na het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen c.q. na het beschikbaar komen geheel of gedeeltelijk worden (terug) vervoerd en/opgeslagen, dan is de opdrachtgever verplicht deze vervoers- en opslagkosten, zoals Twente Wood die dan in rekening brengt, te voldoen.

6.2. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen de tijd is afgenomen, of indien geen bepaalde tijd is afgesproken, het totaal bestelde niet binnen zes maanden na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Twente Wood te harer keuze het recht om of het restant of te leveren en op de gebruikelijk wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd het recht van Twente Wood op schadevergoeding als bepaald bij “Annuleringen”.

6.3. De door Twente Wood aan opdrachtgever opgegeven leveringstermijn geldt slechts bij benadering en is nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door de directie van Twente Wood aldus is bevestigd.

6.4. Alle door Twente Wood genoemde termijnen, zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleent. Tevens is dit voor opdrachtgever nimmer een reden om de opdracht kosteloos te kunnen annuleren of andere reclamaties te kunnen voeren.

6.5. Een overeenkomst tussen Twente Wood en opdrachtgever komt tot stand nadat een bestelling c.q. opdracht door Twente Wood op haalbaarheid is beoordeeld.

6.6. Twente Wood behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Vertraging bij de opdrachtgever
7.1. Indien de voortgang in de levering van het werk (de zaken) wordt vertraagd door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde, kan door Twente Wood over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten een factuur worden gezonden aan de opdrachtgever, welke factuur dan door de opdrachtgever binnen veertien dagen dient te worden voldaan.

Betaling
8.1. Betaling dient te geschieden zonder verrekening c.q. compensatie, zonder opschorting en zonder aftrek van enige korting en steeds binnen de door Twente Wood aangegeven betalingstermijn. Tenzij met Twente Wood schriftelijk anders is overeengekomen vindt betaling door opdrachtgever als volgt plaats: – 5% van de hoofdsom bij ondertekening van opdracht met een betalingstermijn van 5 werkdagen; – 10% van de hoofdsom bij inmeten bij opdrachtgever ter plaatse; – totale materiaalkosten minus de reeds voldane betaling bij aanvang werkzaamheden; – 85% van het nog openstaande bedrag op of voor de laatste dag van montage – restbedrag uiterlijk binnen 5 werkdagen na oplevering / laatste dag van montage

8.2. Twente Wood is gerechtigd om voor de levering van de zaken voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking en/of uitlevering van de bestelde zaken te staken, indien deze zekerheid niet door de opdrachtgever tijdig wordt verstrekt.

8.3. Wanneer Twente Wood zaken voor opdrachtgever dient op te slaan, die zij op afroep moet afleveren, dan heeft Twente Wood het recht minimaal 30% van de koopsom van de totaal gereed liggende zaken als vooruitbetaling aan opdrachtgever in rekening te brengen.

8.4. Bij niet tijdige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever vertragingsrente als bedoeld in art. 6:119a BW aan Twente Wood verschuldigd. Deze rente is verschuldigd zonder dat Twente Wood hiervoor rentefacturen dient te zenden en zonder dat opdrachtgever in gebreke moet worden gesteld.

8.5. Bij levering van de zaken in deelpartijen is Twente Wood gerechtigd voor elke gedane levering een factuur te verzenden die dan door de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.

8.6. Reclamaties over het geleverd geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten.

8.7. De opdrachtgever is door alleen het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke. Twente Wood heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht haar vordering ter hand te stellen van een advocaat, deurwaarder, incassobureau, et cetera. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever niet tijdig betaalde zijn volledig voor rekening van opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van het niet betaalde bedrag met een minimum van €125,00.

8.8. Bij de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Twente Wood aan de opdrachtgever worden de betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk benoemd. Deze zijn mede aanwezig op de factuur voor opdrachtgever.

8.9. De betaling van de opdracht dient door opdrachtgever direct na levering en/of montage, te geschiedden op rekening van Twente Wood en gericht aan Twente Wood.

8.10. Twente Wood behoudt zich het recht, bij maatwerk of het voor levering aanbrengen van kleuren op wens van de klant, een aanbetaling in rekening te brengen voor de opdrachtgever van 30% van het totale factuurbedrag.

8.10.1 Onder maatwerk vallen bij Twente Wood werkzaamheden of productiewerkzaamheden waarbij het product of onderdelen van dit product niet kunnen worden hergebruikt bij derden door nadrukkelijke wensen van de opdrachtgever.

8.10.2 Voor de producten welke door Twente Wood geproduceerd en onder maatwerk vallen, geldt dat bij annulering na 5 dagen na de opdrachtbevestiging gestuurd door Twente Wood aan opdrachtgever. Dat opdrachtgever verplicht is reeds gemaakte kosten a 40% van het factuurbedrag voldoet aan Twente Wood binnen 7 dagen na annulering.

Reclamaties
9.1. Eventuele reclamaties moeten schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na aflevering van de zaken. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen acht dagen behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Twente Wood kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft be- en/of verwerkt of heeft laten be- of verwerken of heeft vervoerd of laten vervoeren vanaf de plaats waar de zaken oorspronkelijk door opdrachtgever zijn ontvangen, danwel heeft doorverkocht aan derden.

9.2. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie.

9.3. Zonder dat opdrachtgever ter zake schadevergoeding kan vorderen, ook het wegens het dan later presteren door Twente Wood, heeft Twente Wood het recht voor ondeugdelijk werk goed werk en voor ondeugdelijke zaken deugdelijke zaken te leveren.

9.4. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die prijs te hebben goedgekeurd.

9.5. Klachten welke ontstaan door onzorgvuldige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde zaken sluiten elk recht van reclamaties uit en doen garanties vervallen.

9.6. Verkleuringen van zaken, welke volgens handelsgebruik algemeen geaccepteerd zijn, geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.

Afwijkingen
10.1. Natuurproducten zijn ook na aflevering en na bewerking onderhevig aan weersinvloeden; de daardoor veroorzaakte werking, zoals barsten, scheuren en verkleuringen, maken niet dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden.

10.2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

10.3. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Twente Wood geleverde zaken, geven geen reden tot afkeuring.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
11.1. Alle door Twente Wood, al dan niet door be- of verwerking, aan de opdrachtgever geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Twente Wood, totdat opdrachtgever van alle vorderingen die Twente Wood op haar opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

11.2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Twente Wood mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

11.3. De opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Twente Wood te bewaren.

11.4. Twente Wood is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal Twente Wood te alle tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of uitoefening van de rechten van Twente Wood als verkoper en leverancier.

11.5. Geschiedt de levering in het kader van uit te voeren werk, dan blijven de zaken eigendom van Twente Wood totdat opdrachtgever alles zal hebben voldaan dat uit hoofde van het werk aan Twente Wood verschuldigd zal worden. Een verzuim van Twente Wood kan niet leiden tot het overgaan van de eigendomsrechten op opdrachtgever zolang opdrachtgever zelf niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

11.6. Zolang opdrachtgever niet aan alle verplichtingen heeft voldaan is Twente Wood niet gehouden tot afgifte van bepaalde zaken. Dit retentierecht kan worden ingeroepen indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt ter zake van: – de koopsom voor de betreffende zaken; – het verschuldigde ter zake van het werk, waarvan de levering van de zaken deel uitmaakt; – andere leveringen en andere werken welke Twente Wood regelmatig doet c.q. uitvoert voor opdrachtgever. Voor zover nodig machtigt opdrachtgever Twente Wood om, indien dat voor het uitoefenen van het retentierecht nodig is, de of te leveren zaken en/of het terrein waarop zich de of te leveren zaken en/of het op te leveren werk bevindt, of te sluiten en buiten het bereik c.q. de macht van opdrachtgever te houden.

11.7. Voornoemde onder 11.1 tot en met 11.6 opgenomen bepalingen laten de overige aan Twente Wood toekomende rechten onverlet.

Annuleringen
12.1. Wanneer de opdrachtgever een door Twente Wood bevestigde order annuleert is opdrachtgever gehouden aan Twente Wood de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Onverminderd het recht op volledig schadevergoeding is opdrachtgever aan Twente Wood 30% verschuldigd van het bedrag dat op grond van de overeenkomst wegens levering, diensten en/of werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening zou zijn te brengen.

12.2. Nadat door Twente Wood de opdracht uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd wordt deze door Twente Wood verwerkt als opdracht. De opdrachtgever heeft na schriftelijke bevestiging van de opdracht 5 dagen om de order te annuleren.

12.3. Onverminderd het bepaalde bij 12.2 is opdrachtgever gehouden 25% van het totale factuurbedrag te betalen aan Twente Wood wanneer de opdracht na 5 dagen wordt geannuleerd. Deze betaling dient binnen 7 dagen te geschieden na annulering van de opdracht. Deze bepaling geldt uitsluitend voor standaard producten van Twente Wood, voor maatwerk producten geldt de bepaling zoals beschreven in 8.10.2.

Overmacht
13.1. Indien zich enige niet-nakoming of tekortkoming in de verplichtingen van Twente Wood voordoet tengevolge van een of meerdere niet aan Twente Wood toe te rekenen oorzaken, dan ontstaat door deze niet-nakoming of tekortkoming voor opdrachtgever niet het recht op opschorting van zijn verplichting jegens Twente Wood, noch op recht op verrekening, noch recht op ontbinding van de overeenkomst, noch recht op schadevergoeding.

13.2. Tot de niet aan Twente Wood toe te rekenen oorzaken worden in ieder geval gerekend oorlog en oorlogsgevaar, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van enige overheid die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand of enige andere ernstige storing in het bedrijf van Twente Wood of van een of meerdere van haar leveranciers of onderaannemers of bij de algemene Nutsbedrijven, stormschade en natuurrampen, belemmering door derden, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Twente Wood, belemmerende maatregelen van enige overheid, ongevallen in het bedrijf of in de middelen van Twente Wood, dan wel in de middelen van vervoer van derden, ook al zijn deze oorzaken ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst voorzienbaar.

13.3. In geval van overmacht zal Twente Wood daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever, en zal opdrachtgever het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van Twente Wood van deze mededeling, de verstrekte opdracht te annuleren, echter onder de verplichting om van Twente Wood af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

Prijzen
14.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

14.2. Alle prijzen op de website, in de showroom en op overige marketing gerelateerde activiteiten van Twente Wood zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en rekenfouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

14.3 Alle prijzen van Twente Wood zijn consumentenprijzen en derhalve voorzien van 21% BTW tenzij anders nadrukkelijk aangegeven door Twente Wood.

Prijswijzigingen
15.1. Bij stijging van de prijzen van materialen en/of grondstoffen en/of halffabrikaten, die voor de uitvoering van een order nodig zijn, bij stijging van de lonen, sociale en/of werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, bij stijging van transportkosten en van brandstoffen in het algemeen, bij ernstige wijzigingen van valutaverhoudingen (met name indien dit leidt tot prijsstijgingen bij door Twente Wood in het buitenland te kopen zaken of halffabrikaten) en dergelijke omstandigheden binnen een maand na aanvaarding van een order, is Twente Wood gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van wettelijke bepalingen van dwingend recht dienovereenkomstig te verhogen.

15.2. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Garanties/aansprakelijkheid
16.1. Twente Wood garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst is redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan opdrachtgever geleverde product.

16.2. De garantietermijn van Twente Wood komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie vervalt onherroepelijk wanneer, en klachten met betrekking tot volgende worden niet in behandeling genomen als gebreken het gevolg zijn van:
a. Normale slijtage;
b. Onoordeelkundig gebruik;
c. Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. Brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
e. Schade veroorzaakt door derden;
f. Niet aan Twente Wood toe te rekenen klachten.

16.3. Alle aanspraken jegens Twente Wood, die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Twente Wood zijn ingediend, vervallen door verjaring met dien verstande dat uitsluitend voor consumenten een verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de levering van de producten.

16.4. Twente Wood is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten.

16.5. Op alle door Twente Wood geleverde zaken verstrekt Twente Wood slechts de garantie die Twente Wood dienaangaande zelf verkrijgt van haar leveranciers.

16.6. De aansprakelijkheid van Twente Wood uit hoofde van enigerlei overeenkomst is beperkt tot nakoming door Twente Wood van de uit die overeenkomst direct volgende verplichtingen van tot stand brenging van een werk, overdracht, aflevering, be- of verwerking of anderszins uitvoering van de overeenkomst. Twente Wood is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden bedrijfs- of andere (indirecte) schade (denk hierbij aan het afzeggen van werk ten behoeve van een ingeplande montage of levering van Twente Wood).

Gegevensbeheer
17.1. Indien aanvrager/opdrachtgever een bestelling plaatst bij Twente Wood, dan worden de persoonsgegevens van opdrachtgever opgenomen in het klantenbestand van Twente Wood. Twente Wood houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van opdrachtgever nimmer verstrekken aan derden.

17.2. Twente Wood respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van aanvrager/opdrachtgever.

17.3. Twente Wood maakt in sommige gevallen gebruik van haar klantenbestand ten behoeve van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Draagwijdte Ieveringsvoorwaarden

18.1. Door het geven van een order erkent de opdrachtgever de voorwaarden van Twente Wood te kennen en deze te accepteren. Wanneer in een bevestiging van opdrachtgever voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met de leveringsvoorwaarden van Twente Wood, dan worden deze afwijkende bepalingen door Twente Wood niet geaccepteerd. De voorwaarden van Twente Wood prevaleren.

Toepasselijk recht en geschillen
19.1. Op alle overeenkomsten tussen Twente Wood en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen tussen Twente Wood en opdrachtgever zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Nederland, arrondissement Zwolle. Tenzij Twente Wood er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.